Αθηνά Τεστ

Διάγνωση δυσκολιών μάθησης

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης αποτελείται από μια σειρά διαγνωστικών δοκιμασιών που αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών δεξιοτήτων. Κατασκευάστηκε για να παρέχει μια συστηματική περιγραφή του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε κεντρικούς για τη σχολική μάθηση τομείς.

Βασικοί στόχοι:

  • εντοπισμός των ελλειμματικών περιοχών ανάπτυξης του παιδιού που ενδέχεται να τον δυσκολέψουν στην ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις
  • εντοπισμός αδυναμιών που χρήζουν διορθωτικής παρέμβασης προτού εμφανιστούν ή παγιωθούν οι δυσκολίες
  • έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών μάθησης με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπισή τους
img-fluid
img-fluid

Τομείς αξιολόγησης:

Το Αθηνά Τεστ αποτελείται από 14 κύριες κλίμακες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες εμπίπτουν σε πέντε βασικούς τομείς ανάπτυξης:

  1. Νοητική ικανότητα
  2. Άμεση μνήμη ακολουθιών
  3. Ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων
  4. Γραφο-φωνολογική ενημερότητα
  5. Νευροψυχολογική ωριμότητα

Ηλικίες χορήγησης

5-9 ετών (+)

Χρόνος χορήγησης

90 λεπτά