Η αξιολόγηση στη TherapyLand

Αθηνά Τεστ
Διάγνωση δυσκολιών μάθησης

Children’s Appreciation Test (C.A.T.)
Προβολικό τεστ προσωπικότητας

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/YIV
Εντοπισμός παιδιών με υψηλή πιθανότητα για ΔΕΠ/Υ