Η ειδική διαπαιδαγώγηση στη TherapyLand

Εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού/εφήβου, ο ειδικός παιδαγωγός παρέχει μια ποικιλία μεθόδων μάθησης, μακριά από τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Κινητικές διαδρομές, παιχνίδια στόχου, πλαστελίνες, χρώματα, φιγούρες και άλλα πολλά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του παιδιού/εφήβου, μιλώντας σε μια γλώσσα που γνωρίζει και αγαπά. Οι παρεμβάσεις του ειδικού παιδαγωγού στοχεύουν στη σταδιακή προσπέλαση των δυσκολιών, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού/εφήβου, μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση.

«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει»

img-fluid

για την… ειδική διαπαιδαγώγηση

Η διαδικασία της ειδικής διαπαιδαγώγησης

Λήψη ιστορικού

1ο βήμα
 • Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού και οικογενειακού ιστορικού του παιδιού...
Περισσότερα

Συνάντηση με το παιδί/ έφηβο

2ο βήμα
 • Ο ειδικός παιδαγωγός μέσα από την ανάγνωση κειμένων ή παραμυθιών, μέσα από προφορικές και γραπτές ασκήσεις, από επιτραπέζια παιχνίδια...
Περισσότερα

Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης

3ο βήμα
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και διαμορφωθεί το μαθησιακό προφίλ του παιδιού/εφήβου...
Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις

Με τον όρο ειδική διαπαιδαγώγηση ή ειδική αγωγή εννοούμε την επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση των παιδιών/εφήβων που διαφέρουν από τον μέσο όρο, όσον αφορά τις μαθησιακές, γνωστικές, κινητικές και ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες. Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά τα παιδιά εκείνα τα οποία δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου και να μάθουν με τις τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους στη σχολική τάξη. Αναγνωρίζοντας τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης κάθε παιδιού/εφήβου, ο ειδικός παιδαγωγός προσαρμόζει τη διδασκαλία με εξατομικευμένο τρόπο. Απώτερος στόχος της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού/εφήβου που δυσχεραίνουν την προσαρμογή του στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

 • Από την ειδική διαπαιδαγώγηση μπορούν να ωφεληθούν παιδιά με:
  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
   • Δυσλεξία: σχετίζεται με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Συνήθεις ενδείξεις είναι η ανάγνωση συλλάβων και όχι ολόκληρων λέξεων λόγω δυσκολιών στην αποκωδικοποίηση, τα ορθογραφικά λάθη, η παράλειψη τόνων και σημείων στίξης, οι δυσκολίες στην αντιγραφή λέξεων, οι αντιστροφές και οι παραλείψεις γραμμάτων. 
   • Δυσορθογραφία: ορίζεται ως δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν. Συνήθως, συνοδεύεται από δυσκολία αντιστοίχισης φωνήματος- γραφήματος.
   • Δυσαριθμησία: αφορά δυσκολίες στην κατανόηση των προμαθηματικών (ταξινόμηση, αναγνώριση μεγεθών, αντίληψη ποσότητας κ.ά.) και των μαθηματικών εννοιών. Ενδεικτικά, παρατηρούνται δυσκολίες στην εκτέλεση πράξεων, στην αναγνώριση των αριθμητικών συμβόλων, στην εύρεση των κατάλληλων πράξεων για την επίλυση ενός προβλήματος και στο χειρισμό των χρημάτων.
  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
  • Δυσκολίες Λόγου/ Ομιλίας
  • Διαταραχές της επικοινωνίας (γλωσσικής έκφρασης, ροής της ομιλίας, φωνολογική, πραγματολογική)
  • Δυσγραφία: αφορά τη δυσκολία του ατόμου να παράγει ευανάγνωστη γραφή (δυσανάγνωστα γράμματα με ακανόνιστο μέγεθος, ημιτελή γράμματα ή γράμματα με περισσότερες γραμμές από όσες χρειάζονται, εναλλαγή κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μέσα σε μια λέξη)
  • Νοητική υστέρηση ή οριακή νοημοσύνη
  • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
  • Ελλείμματα στη σχολική ετοιμότητα
  • Δυσκολίες συγκέντρωσης
  • Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα(ΔΕΠ-Υ)
  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Συμπεριφορικές δυσκολίες (π.χ. επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης)
  • Δυσκολίες προσαρμογής σε ένα ή περισσότερα περιβάλλοντα
  • Κινητικές δυσκολίες
  • Διαταραχές όρασης και ακοής
  • Δυσκολίες στην κατονομασία σχημάτων και χρωμάτων
  • Δυσκολίες εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων αυτόνομα
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Μερικοί από τους στόχους που επιδιώκονται στα πλαίσια της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας
 • Ενίσχυση του γραπτού λόγου τόσο σε επίπεδο γραφής όσο και σε επίπεδο παραγωγής λόγου
 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου
 • Βελτίωση περιγραφικού αφηγηματικού λόγου
 • Κατανόηση και απομνημόνευση κειμένου
 • Εκμάθηση των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων
 • Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης (έννοιες χώρου και χρόνου, ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών, κατανόηση αριθμητικών σχέσεων, βελτίωση ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, εξοικείωση με τις τέσσερεις βασικές αριθμητικές πράξεις)
 • Βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής
 • Εκμάθηση στρατηγικών οργάνωσης διαβάσματος και καθηκόντων
 • Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Βελτίωση της λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης κα του αισθήματος επιτυχίας