Λήψη αναπτυξιακού ιστορικού (1ο βήμα)

Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού και ψυχοκοινωνικού ιστορικού του παιδιού/εφήβου. Στη συνάντηση αυτή δίνεται έμφαση σε πληροφορίες σχετικές με τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του παιδιού/εφήβου. Ακόμη, συλλέγονται πληροφορίες για τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού/εφήβου, τη συμπεριφορά του σε διαφορετικά πλαίσια και τις δυσκολίες που εμφανίζει.