Λήψη ιστορικού (1ο βήμα)

Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού και οικογενειακού ιστορικού του παιδιού. Σε αυτήν τη συνάντηση δίνεται έμφαση στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τη σχολική επίδοση του παιδιού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην οργάνωση και πραγματοποίηση των καθηκόντων του για το σπίτι.  Παράλληλα, λαμβάνονται πληροφορίες για τις γνωστικές δεξιότητες του παιδιού και τυχόν σημαντικές παρατηρήσεις των γονέων ή του δασκάλου του σχολείου.  Ο ευρύτερος στόχος είναι η σφαιρική αντίληψη και η πολύπλευρη κατανόηση των δυσκολιών και των αναγκών του παιδιού.