Λήψη ιστορικού (1ο βήμα)

Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους ιστορικού του παιδιού. Λαμβάνονται ποικίλες πληροφορίες με έμφαση στον βαθμό συμμετοχής του παιδιού σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, στην ικανότητα αυτοεξυπηρέτησής του και στην αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον. Στόχος είναι η σφαιρική αντίληψη των δυσκολιών και των αναγκών του παιδιού.