Λήψη ιστορικού (1ο βήμα)

Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού. Στη συνάντηση αυτή δίνεται έμφαση σε πληροφορίες σχετικές με τα στάδια ανάπτυξης του λόγου του παιδιού, την προσαρμογή του στο σπίτι, το σχολείο και την κοινότητα, και τις ικανότητες αλληλεπίδρασής του. Ο ευρύτερος στόχος είναι η σφαιρική αντίληψη και η πολύπλευρη κατανόηση των δυσκολιών και των αναγκών του παιδιού.