Πολυαισθητηριακή διδασκαλία

Μάθηση μέσα από ερεθίσματα

Η πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας, με την παροχή ποικίλων οπτικών, ακουστικών, απτικών, οσφρητικών και κιναισθητικών ερεθισμάτων, ενισχύει τη μάθηση και την κατανόηση εννοιών.

img-fluid
img-fluid

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, η χρήση απτικών υλικών που διεγείρουν τις αισθήσεις (π.χ. πλαστελίνη ή ξύλινες ράβδοι), βοηθούν στην εκμάθηση προμαθηματικών και μαθηματικών εννοιών και αριθμητικής.

Παραθέτοντας και ένα δεύτερο παράδειγμα, η εκμάθηση των φρούτων μπορεί να προσεγγιστεί ολόπλευρα με την παρουσίαση ενός πλαστικού φρούτου, την ταυτόχρονη διάχυση του αρώματος του φρούτου στην αίθουσα και την ταυτόχρονη αφή της υφής του, μέσω μιας απτικής κάρτας.