Συνάντηση με το παιδί/έφηβο (2ο βήμα)

Ο ειδικός παιδαγωγός μέσα από την ανάγνωση κειμένων ή παραμυθιών, μέσα από προφορικές και γραπτές ασκήσεις, από επιτραπέζια παιχνίδια και άλλες δομημένες δραστηριότητες, αξιολογεί βασικούς τομείς δεξιοτήτων του παιδιού. Επίσης, αξιοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις πληροφορίες που συλλέγει μέσα από την κλινική παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού. Επιπλέον, ο ειδικός παιδαγωγός, εκτός από τον άτυπο μαθησιακό έλεγχο, μπορεί να χρησιμοποιήσει και σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία που θα συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού στον γνωστικό, μαθησιακό και αντιληπτικό τομέα.