Συνάντηση με το παιδί (2ο βήμα)

Ο λογοθεραπευτής μέσα από δομημένες δραστηριότητες, αλλά και μέσα από την κλινική παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού, εντοπίζει τυχόν ελλείψεις στην ομιλία, τον λόγο και την επικοινωνία του παιδιού. Επίσης, με την αξιοποίηση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων (link) μπορεί να παρατηρήσει πιθανές αποκλίσεις του παιδιού από τα τυπικά στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας με βάση την ηλικία του.